(27/03/2015 Özelge) Serbest Meslek faaliyeti yanında AR-GE İndirimi

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

DENİZLİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

 

 

Sayı

:

51421814-120[89-2013/172]-71 27/03/2015

 

Konu

:

AR-GE İndirimi

 

 

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; Mali Müşavirlik ofisinizde mesleki mesainizle muhasebe konusunda dört yıldır bilimsel ve teknolojik Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünüz ve yaptığınız Ar-Ge çalışmasıyla TÜBİTAK'a başvurduğunuz, " Hesap planı düzeyinde anlık-entegre çalışan bulanık mantık muhasebe sistemi ve anlık-entegre maliyet muhasebesi çözümleri" konulu projenin kabul edildiği ve Ar-Ge çalışmalarının devamı için 91.179.-TL hibe desteği uygun görüldüğü, desteğin kurulan sermaye şirketine aktarılacağı ve Ar-Ge çalışmalarına yeni kurulan "..." bünyesinde devam edileceği belirtilerek şirket kuruluşunda geliştirdiğiniz Ar-Ge çalışması için Asliye Ticaret Mahkemesince 200.000.-TL değer tespiti yapıldığı belirtilerek, yaptığınız Ar-Ge çalışmaları için herhangi bir alım ve harcama yapılmadığı, şahsi emek ve çalışmayla ortaya çıkan bilir kişi raporunda belirtilen 200.000.- TL'nin serbest meslek kazancınızda Ar-Ge indirimi olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün  bildirilmesi talep edilmektedir.

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin 9 uncu fıkrasında; " Mükelleflerin, işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları tutarının % 100'ü oranında hesaplanacak "Ar-Ge indirimi".

            Araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile doğrudan ilişkili olmayan giderlerden ve tamamen araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde kullanılmayan amortismana tabi iktisadi kıymetler için hesaplanan amortisman tutarlarından verilen paylar üzerinden Ar-Ge indirimi hesaplanmaz. Ar-Ge indiriminden yararlanılacak harcamaların kapsamı ile uygulamadan yararlanılabilmesi için gerekli belgeleri ve usulleri belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir." hükmü yer almaktadır.

            5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında; " Ar-Ge indirimi: Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan veya teknoloji geliştirme  projesi  anlaşmaları  kapsamında  uluslararası  kurumlardan  ya  da kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge projelerini desteklemek amacıyla fon veya kredi kullanan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı ile 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde ayrıca o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artışının yarısı, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır..." hükmüne yer verilmiştir.

            Aynı Kanunun 4 üncü maddesinde ise "Bu Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esaslar TÜBİTAK'ın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından birlikte çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." denilmektedir.

            Diğer taraftan, aynı Kanunuun 4 üncü  maddesinin verdiği yetkiye istinaden 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğin 7 nci  maddesinde, Ar-Ge ve yenilik harcamalarının kapsamı tek tek sayılmıştır.

            Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 1 numaralı bendinde;

            "Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri ile rekabet öncesi işbirliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerce gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı 31/12/2023 tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır." denilmektedir.

            Ayrıca, 1 No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 10.02. Ar-Ge İndirimi Bölümünde; Mükelleflerin İşletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamaları ile ilgili indirimlerin usul ve esasları etraflıca açıklanmıştır.

            Söz konusu hüküm ve açıklamalar uyarınca, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri Ar-Ge harcamalarını kurum kazancının ve ticari kazancın tespitinde indirimi öngörüldüğünden sermaye şirketi bünyesinde sürdürülecek olan Ar-Ge çalışmalarınız karşılığı olarak bilirkişi raporu ile tespit edilen tutarın, serbest meslek kazancı için yapılan bir gider olmadığından, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirim konusu yapılmasına imkan bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

 

 

 

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.